You are currently viewing Proces wyceny nieruchomości

Proces wyceny nieruchomości

Proces wyceny nieruchomości komercyjnych składa się z pięciu czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę majątkowego lub konsultanta ds. wycen nieruchomości. Wyceny nieruchomości komercyjnych wykonuje się głównie dla celów inwestycyjnych. Wyróżniamy dwa rodzaje wyceny nieruchomości komercyjnych: metoda porównawcza oraz metoda dochodowa. 

Fachowe wycenianie nieruchomości komercyjnych

fachowa wycena nieruchomości komercyjnychNa wstępie procesu wyceny nieruchomości komercyjnej należy zapoznać się z nieruchomością. Dwoma najważniejszymi czynnościami na tym etapie są: analiza dokumentacji nieruchomości oraz wizytacja nieruchomości. Istotnym elementem na tym etapie jest także audyt stanu prawnego nieruchomości. Wizytacja nieruchomości pozwala na ocenę stanu technicznego nieruchomości oraz funkcjonalności budynku. Fachowa wycena nieruchomości komercyjnych nie może obyć się bez analizy rynku nieruchomości. Jest to drugi etap wyceny, w którym porównuje się ceny transakcyjne podobnych nieruchomości. Analizie poddaje się także bieżącą sytuację na rynku nieruchomości, wysokości czynszów najmu oraz analizę zwrotu z inwestycji. Kolejny etap to wybór metodologii wyceny nieruchomości. Metodologia wyceny nieruchomości zależy od rodzaju nieruchomości oraz aktualnej sytuacji rynkowej. Wybór techniki i metodologii jest ściśle regulowany ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami i innymi przepisami prawnymi. Kolejnym etapem wyceny nieruchomości jest wstępna nazywana także pierwsza wycena nieruchomości. Ten etap wyceny jest bardzo ważny, gdyż na tym etapie powstaje wstępna wycena nieruchomości. 

Ostatnim etapem wyceny nieruchomości komercyjnej jest wycena ostateczna nieruchomości. Po sporządzeniu wstępnej wyceny nieruchomości ponownie analizuje się dokumentację nieruchomości oraz przeprowadza ponowną analizę dokumentacji sporządzonej w poprzednich procesach. Ten etap wyceny jest najistotniejszy, gdyż ma on wpływ na końcową wartość wyceny nieruchomości komercyjnej.